Microsoft Word – Xinhua Net Article Yibin Screening.docx